ការ​ស៊ី​ខ្ទុះ​ធ្វើ​ឱ្យ​កូន​មាន់​ទាំង​ពីរ​នេះ​ថ្ងូរ​ដោយ​ក្តី​រីករាយ