នារី​វ័យ​ក្មេង​បី​នាក់​កំពុង​មាន​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ក្នុង​ធម្មជាតិ