នារី​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​មាន​ឧបករណ៍​រំញ័រ ហើយ​ពួក​គេ​ប្រើ​វា​ដើម្បី​បំពេញ​ខ្ទុះ