កូនមាន់ធំបានទម្លាយជាមួយនឹងខ្សែរូតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មិត្តរួមបន្ទប់