អ្វី​ដែល​អាច​ល្អ​ជាង​ការ​លិទ្ធ​និង​ការ​លិត​រន្ធ​ញី