កូន​មាន់​ស្រេក​ឃ្លាន​សិច​មួយ​គូ​ស្ថិត​ក្នុង​ទីតាំង​ចាស់​ល្អ ៦៩