ក្មេង​ស្ទាវ​ពីរ​នាក់​កំពុង​ភ្លក់​រសជាតិ​ទឹក​ដោះ​របស់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក