ការរួមភេទជាមួយម្តាយស្ករគឺជាតម្លៃសម្រាប់ជីវិតដ៏សម្បូរបែបរបស់ក្មេងស្រីវ័យក្មេង