កូន​មាន់​ពីរ​ក្បាល​លេង​ក្នុង​អាង​ជ័រ ហើយ​វា​ស៊ី​គ្នា។