ឆ្កេញី​ពីរ​នាក់​យក​ប្រដាប់​ក្មេង​លេង​សិច​ដាក់​គ្នា​ពេល​កំពុង​រួមភេទ​លើ​គ្រែ