ក្តៅៗពីរនាក់ពត់ខ្លួន ហើយបន្ទាប់មកពួកគេទទួលបានមាន់ដ៏ខ្លាំងមួយ។