ក្មេងស្រីដែលជក់បារីក្នុងស្រោមដៃជ័រធ្វើឱ្យជល់មាន់របស់គាត់។