ក្មេងស្រីពីរនាក់សម្រាកនៅពីលើគ្នានៅលើតុក្នុងវគ្គនេះ។