ក្មេង​ជំទង់​ម្នាក់​ត្រូវ​ឪពុកចុង​ចាប់​ច្របាច់​ក្បាល​សុដន់​យ៉ាង​ចាស់​ដៃ​ថ្ងៃ​នេះ