ស្ត្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាវ័យជំទង់បានរកឃើញថាពួកគេអាចទៅដល់ឋានសួគ៌