នារី​ពីរ​នាក់​កំពុង​ប្រើ​ប្រដាប់​ក្មេង​លេង​សិច​ក្នុង​រឿង​សិច​ស៊ី​មុន​យើង