ប៍នតង់ដេងសិចស៊ីកំពុងលិតប្រដាប់ក្មេងលេងសិចដ៏ធំរបស់នាងនៅលើសាឡុង