នារីប៍នតង់ដេងស្ម័គ្រចិត្ដឈ្មោះ Chiara ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការសប្បាយដ៏អាក្រក់ជាមួយនឹងការបាញ់ទឹកកាម