ទារកដែលលេងសើចបានបន្ថែមអាហារទៅក្នុងហ្គេមស្រលាញ់ភេទដូចគ្នារបស់ពួកគេ។